Loading...

تعیین مکان مناسب جهت نصب خاموش کننده ها

1.حداکثر در  ارتفاع ۱/۵متری  از سطح زمین نصب گردد،چنانچه وزن خاموش کننده ه بیشتر از ۱۸کیلوگرم باشد حداکثر درارتفاع ۱متری سطح زمین نصب گردد

۲.خاموش کننده ها در ورودی و خروجی ها قرار گیرد

۳.مسیر جهت دسترسی کوتاه و خالی از وسایل دست و پاگیر و مزاحم باشد

۴.در مکانی نصب گردد که امکان صدمات فیزیکی به آن را به حداکثر برساند

۵.سیلندر در فضای باز و درمقابل تابش نور  خورشید یا برف یا باران  قرار نگیرد

۶.باید دقت داشت که خاموش کننده ها در فاصله دورتر از مواد مخاطره آمیز   نصب شود

۷.وقتی که خاموش کننده بر روی دیوار نصب میشود باید از بست های مخصوص استفاده شود

نظرات